Clàusula d'igualtat i Ètica

CLÀUSULA D'IGUALTAT

AYMAR és una empresa compromesa amb la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, sense discriminar directament o indirectament per raó de sexe. En compliment d'aquest compromís com un dels seus valors fonamentals, l'empresa compta amb un Pla d'Igualtat segons els criteris recollits en la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes i en el Reial Decret -Llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el treball i l'ocupació. Els processos de reclutament i selecció de personal, inclosa la gestió en la recepció de candidatures espontànies, compleixen estrictament aquests principis d'igualtat que abasta qualsevol altra circumstància com raça, origen inclòs el racial o ètnic, estat civil, religió, conviccions, orientació sexual, etc.


ÈTICA I COMPLIMENT (Canal ètic)

L'ètica és un valor fonamental en el desenvolupament de la nostra feina, és un factor generador de confiança que representa un autèntic segell de distinció que els nostres clients i el mercat valoren de manera extraordinària.

A AYMAR S.A.U esperem que tots els nostres professionals es comportin d'acord amb els estàndards ètics més alts, regint-se pel seu desig de fer el correcte.

Per vetllar per aquest objectiu, la direcció d’ AYMAR S.A.U ha aprovat un Codi Ètic que orienta tots els professionals sobre quina ha de ser la seva manera d'actuar davant de situacions de difícil gestió ètica i disposa d'un Canal Ètic de comunicació i denúncia de possibles irregularitats comeses al si de la companyia.

CODI ÈTIC

El nostre Codi Ètic té per objecte establir els valors i principis ètics que regeixen l'actuació de la companyia, així com les pautes generals de conducta que han de seguir, en el compliment de les seves funcions, tots els administradors, directius, empleats i aquelles altres persones l'activitat de la qual se sotmeti expressament Codi d'Ètic.

Violar el Codi Ètic es considera un fet greu que comporta conseqüències per a l'infractor o per a qui sent coneixedor no ho comunica.

CANAL ÈTIC

El Canal d'Ètic és una eina que permet comunicar, de manera confidencial, les activitats potencialment irregulars que puguin suposar un incompliment del Codi Ètic o la comissió d'un delicte a la companyia. A AYMAR S.A.U considerem el Canal Ètic una oportunitat de millora de la nostra organització, que permet detectar conductes contràries als nostres principis ètics i resoldre possibles dubtes sobre situacions poc clares o ambigües, que poden comprometre els nostres principis i valors.

Protocol del Canal Ètic

X