Hidromar Flex

Morter per a la impermeabilització de piscines, dipòsits, fosses d'ascensor, ... Flexibilitat i seguretat.

GARANTIA D'ESTANQUEÏTAT:

L'estanqueïtat d'una piscina, dipòsit, etc.. és RESPONSABILITAT EXCLUSIVA del vas de formigó que la forma, ja que la seva construcció, estabilitat, dimensionament, qualitat del formigó, assentament del terreny, formació d'esquerdes, etc. no són responsabilitat de la impermeabilització amb HIDROMAR FLEX. El HIDROMAR FLEX impermeabilitza estructures estables, i suporta perfectament la formació de petites fissures de l'estructura, però si el formigó forma esquerdes, aquestes esquerdes TAMBÉ trencaran l'HIDROMAR FLEX. Per això, recomanem efectuar SEMPRE la prova d'estanqueïtat per assegurar l'estabilitat estructural del vas de formigó, prèviament a l'aplicació del HIDROMAR FLEX.

 • Camp d'aplicació
 • Instruccions d'ús
 • Dades tècniques
 • Impermeabilització de piscines, estanys, dipòsits, soterranis, etc.
 • Protecció impermeable de superfícies amb micro-fissures.
 • Prefabricats o / i blocs de formigó.
 • Protecció de parets exteriors d'edificis.
 • Murs de contenció amb protecció d'una làmina de geotèxtil.
 • Túnels, sèquies i canals de reg.
 • Caixes d'ascensor. És impermeable fins i tot sota pressions hidrostàtiques (p.ex. baix nivell freàtic).
 • Impermeabilització de banys, dutxes, balcons, etc. per a la posterior col·locació de ceràmica amb ADIMAR FLEX.
 • 1) pas: els suports hauran de ser resistents, sòlids, nets de pols, pintura, ceres, desencofrants, olis i greixos i estar perfectament forjats.
 • 2) pas: prèviament a l'aplicació del HIDROMAR FLEX, recomanem aplicar en totes les cantonades, vèrtexs i embornals una malla de fibra de vidre amb l'objectiu d'aconseguir una total impermeabilització d'aquests punts crítics.
 • 3) pas: mullar amb aigua la superfície fins saturar, eliminant l'excés d'aigua i evitant l'entollada.
 • 4) pas: per preparar el morter, barrejar tot del sac de 25 kg. Amb 6,0 litres d'aigua neta. És obligatori barrejar mecànicament a baixa velocitat per evitar la inclusió d'aire. La barreja resultant ha de ser totalment homogènia.
 • 5) pas: aplicar una 1ª capa de HIDROMAR FLEX amb una brotxa o llana fina o sistema pneumàtic polvoritzador. Aquesta capano ha de tenir més de 2 mm. de gruix. Recomanem aplicar sobre d'aquesta 1ª capa, una malla de fibra de vidre de llum 5x5 mm. mentre estigui aquesta 1ª capa encara fresca. Aquesta malla millora notablement la resistència a la tracció de la impermeabilització.
 • 6) pas: deixem assecar la 1ª capa unes 4 hores aprox.
 • 7) pas: aplicar una 2ª capa de HIDROMAR FLEX en sentit perpendicular a la 1ª.

 

ATENCIÓ: recomanem aplicar mínim 2 capes d'1 mm. cadascuna en piscines o dipòsits que hagin de contenir aigua a pressió positiva de fins a màxim 3 bar. i / o a pressió negativa de fins a 1,5 bar.

Recordin: a més capes més protecció (sempre aplicar capes de gruix màxim 1 mm.), Per tant per a més pressió, incrementar el nombre de capes.


COL·LOCACIÓ DE CERÀMICA SOBRE HIDROMAR FLEX: Passades de 24 a 36 hores (a + 20ºC) des de l'aplicació de l'HIDROMAR FLEX, es procedirà al enganxar les peces ceràmiques amb un ciment cola que compleixi amb la normativa d'adherència sobre làmines impermeables, com és el ADIMAR FLEX.


ATENCIÓ: HIDROMAR FLEX no s'ha d'usar:

 • A temperatures inferiors a + 5ºC.
 • En gruixos superiors a 1 mm. per capa.
 • Sobre superfícies que no s'hagin saturat prèviament d'aigua (especialment en dies calorosos).
 • Adulterant la fórmula o modificant la relació pols-aigua.
 • En estructures de formigó no estables o subjectes a possibles assentaments del terreny (consultar el Dte. Tècnic)
 • Sense abans haver realitzat la prova d'estanqueïtat i haver assegurat l'estabilitat estructural del conjunt

HIDROMAR FLEX és un morter flexible mico-component de base cimentosa que protegeix i impermeabilitza tot tipus de superfícies d'obra, formigó o morter arrebossat davant la presència d'aigua o humitat. El seu flexibilidadpermite cobrir les micro-fissures que es formen en formigons sotmesos a deformacions.

 

Les seves característiques úniques el diferencien per la seva:

 Gran adherència al suport.

 • Total impermeabilitat.
 • Ser possible un acabat ceràmic.
 • No tenir retracció.
 • Excel.lent treballabilitat amb pinzell, amb la llana fina, o amb corró.
 • Gran resistència mecànica.
 • Resistència als efectes de les aigües salines i una mica àcides, a la pol·lució atmosfèrica per CO2, SO2, ...
X