Formigó Sec Gris HNE20

El Formigó sec HNE20 fabricat per AYMAR S.A. és un formigó sec a punt per ser utilitzat tan sols amb l'afegit d'aigua en la proporció indicada. Elaborat amb àrids de marbre i ciment, de granulometria controlada i una plasticitat òptima. Indicat per a ús no estructural.

Composició

Compost per àrids de pedra calcària metamòrfica triturada per al seu ús en construcció, com àrids per a formigó i morters (EN 12620 i EN 13139), ciment CEM I - 42, 5R (EN 197-1 i UNE 80601) i additius orgànics per millorar la resistència a la compressió

 • Camp d'aplicació
 • Instruccions d'ús
 • Recomenacions d'ús

El Formigó sec HNE20 és un formigó de qualitat adequada per conformar volums de material, com formigons per voreres, formigons per vorades i formigons de farciment

 • Preparació del suport: netejar i humitejar els suports abans de l'aplicació i esperar la desaparició de la pel·lícula d'aigua. Preparar-amb malles adequades per a armar el formigó.
 • Preparació de la mescla: utilitzar sempre aigua corrent, neta. Afegeix 2,5-3 l. d'aigua de pastat per sac i barrejar mecànicament fins a obtenir una massa homogènia i aplicar
 • Aplicació de la pasta: el gruix mínim de l'aplicació serà de 4 cms, permetent sempre una compactació completa de la massa.
 • Un cop realitzat el pastat s'aplicarà abans de l'inici d'enduriment.
 • L'excés d'aigua provoca una disminució de la resistència
 • Aplicar en suports amb cert grau d'absorció, humitat i perfectament forjats.
 • No aplicar a temperatures inferiors a 5ºC ni superiors a 35ºC.
 • Evitar gelades, vents forts i exposicions al sol intens durant la seva aplicació.
 • L'addició d'un altre material (additius, ciment, etc.) pot canviar el comportament i les característiques del producte.
X