Morter Blanc M7,5 Hidròfug

El morter sec Blanc M7,5H que subministra AYMAR S.A. és un morter industrial fabricat amb àrids de marbre i additius especials que redueixen l'absorció i permeabilitat d'aigua i que li confereixen una òptima docilitat, treballabilitat i adherència, per a ús corrent en obra.

Composició

Compost per àrids blancs de marbre triturats per al seu ús en construcció, com àrids per a formigó i morters (EN 12620 i EN 13139), ciment CEM I - 42, 5R (EN 197-1 i UNE 80305), i additius orgànics per millorar la treballabilitat del morter, reduir l'aigua de pastat, augmentar la cohesió, disminuir l'exsudació, evitar la segregació i minimitzar l'absorció d'aigua per capil·lars del morter lliscat.

  • Camp d'aplicació
  • Instruccions d'ús
  • Recomenacions d'ús

El morter sec Blanc M7,5H és multiús. S'empra per a acabats, aixecar murs, parets de càrrega, de maçoneria tradicional amb maons i teules, terratzos, prefabricats de formigó i termoargila, farcit i recrescuts.

  • Preparació del suport: netejar i humitejar els suports abans de l'aplicació. El suport ha d'estar totalment fraguat, ser resistent, consistent, estar net de pols, pintura, oli, .. etc.
  • Preparació de la mescla: utilitzar sempre aigua corrent, neta. Afegir 3,75-4 l. d'aigua de pastat per sac i barrejar manual (batedora) o mitjançant la màquina de projectar fins a obtenir una massa homogènia i aplicar.
  • No aplicar a temperatures baixes i elevada humitat ambiental, amb pluja o amb risc de gelades. La temperatura d'aplicació ha d'estar compresa entre 5ºC i 30ºC.
  • No aplicar sobre guixos o en unió de peces fàcilment disgregables.
  • No recomanable per projectar a màquina.
  • Per aconseguir un acabat satisfactori és recomanable humitejar diverses vegades el morter aplicat, durant les dues primeres setmanes a partir de 24 hores després de la seva aplicació.
  • L'addició d'un altre material (additius, ciment, etc.) pot canviar el comportament i les característiques del producte.
X