Adirepar R4

El ADIREPAR R4 és un producte monocomponent, tixotròpic, d'enduriment ràpid i armat amb fibres polimèriques i amb pasivadors de la corrosió, la seva aplicació es centra en la reparació estructural de formigó fins i tot quan sigui necessària una reparació de grans gruixos.

Compost per àrids de marbre triturat usats en construcció (EN 12620 i EN 13139), ciment pòrtland (EN 197-1 i UNE 80601) i additius tant de naturalesa orgànica com inorgànica que li confereixen unes excel·lents característiques en l'adherència i en les resistències, tant inicials com finals.

 • Camp d'aplicació
 • Instruccions d'ús
 • Recomenacions d'ús
 • Dades tècniques
 • Apte per utilitzar en interiors com en exteriors, en reparacions horitzontals o verticals fins i tot contra-gravetat.
 • Reconstrucció capa cobreix ferro en estructures de formigó armat o pretensat; balcons, cornises, dintells,
 • pilars i bigues.
 • Reconstrucció d'esglaons de formigó, peces ornamentals, murs de pedra, etc.
 • Reparació de defectes superficials com coqueres o nius de grava.
 • Reparació de cèrcols de finestres, portes, ancoratges de perns, etc.
 • Reparació de paviments, rampes, canals i ponts pel fet que posseeix una gran resistència al desgast.
 • Preparació del suport: Cal eliminar qualsevol resta de formigó deteriorat, inconnex, poc sòlid o disgregable a més de restes de pols, pintura o ceres desencofrants. En cas d'haver de protegir els ferros de l'armadura és imprescindible retirar les restes d'òxid més gruixuts, raspallar i aplicar una capa uniforme de ADIREPAR ANTI-OXID, aquest producte protegeix el ferro de possibles oxidacions futures mitjançant un mètode anomenat passivació anòdica. El suport ha de humitejar 24h abans de l'aplicació i repetir aquesta humectació just abans d'aplicar-lo.
 • Preparació de mescla: Afegir 4,75-5l d'aigua per sac de 25 kg de producte i pastar durant aproximadament 3 minuts amb una amassadora elèctrica de baixes rpm per evitar la formació de grumolls.
 • Aplicació de la mostra: Aplicar el morter amb l'ajuda d'un paletí o per projecció amb un gruix comprès entre els 10 mm i els 40 mm. A continuació s'ha de compactar i remolinar el producte amb l'ajuda una llana fina. Per realitzar majors gruixos s'ha de deixar endurir la primera capa de morter uns 30 min i aplicar una altra capa.
 • El gruix mínim d'aplicació ha de ser de 5 mm.
 • Amassar petites quantitats per assegurar les propietats del producte en tot moment en l'aplicació.
 • No aplicar sobre suports gelats, en curs de desglaç o si es preveuen gelades.
 • En cas d'haver de fer recrescut les diferents capes han de ratllar-se per assegurar l'adherència entre elles.
 • La temperatura d'aplicació ha d'estar entre 5 ° C i 35 ° C sobre el suport.
 • No afegir ciment, sorra o altres substàncies que poden afectar a les propietats del morter.
 • En aplicacions en les que hi hagi una forta insolació després de realitzar la reparació és necessari crear una ombra artificial i humitejar periòdicament la superfície evitant així la formació de microfissures per excessiva rapidesa d'enduriment.
 • En suports disgregats, polsosos, molt absorbents o exposats al sol és necessari realitzar una imprimació prèvia amb FIXMAR LATEX amb un temps de curat màxim de dues hores.

PRODUCTE

 • Aparença Color gris
 • classe R4
 • tipologia PCC
 • Granulometria 0-2 mm
 • Densitat en pols 1,74 g / cm3

 

APLICACIÓ

 • Aigua de pastat 18,5%
 • Proporció d'aigua 4,75-5l per sac de 25 kg
 • Temps d'enduriment 3,5h
 • Temps de vida útil 1h
 • Densitat de barreja 2,09 Kg / cm3
 • Rendiment mitjà 2,09 kg / m2 * mm
X