Formigó Sec Gris HA25

El Formigó sec HA25 que subministra AYMAR S.A. és un conglomerat d'àrids de marbre i ciment, preparat a fàbrica i ensacat en estat sec perquè l'usuari, afegint aigua en la proporció indicada i amassant, obtingui un formigó en massa, armat o pretesat, de qualitat adequada i constant per a treballs de construcció en general en ambients d'exposició normal, humitat alta, (IIa), per conformar volums de material resistent, com formigons per voreres, formigons per vorades, formigons de farcit, formigó imprès, soleres polides ...


Les matèries primeres utilitzades en la fabricació del nostre Formigó sec estan en conformitat amb el que indica la Instrucció per formigó estructural - EHE- (Reial Decret 1247/2008) degudament certificades pel que fa a les normatives d'aplicació i, si escau, de conformitat CE .

 • Camp d'aplicació
 • Instruccions d'ús
 • Recomenacions d'ús
 • Afegeix 2,5 l. a 3 l. d'aigua de pastat per sac, 10% en pes, i barrejar manual o mecànicament fins a obtenir una massa homogènia, aplicar i vibrar correctament.
 • Recordar que a major aigua d'amassat menor resistència final.
 • El gruix mínim de l'aplicació serà de 4 cms, permetent sempre una compactació completa de la massa.
 • Utilitzar aigua neta, lliure de greix i olis. No utilitzar aigua de característiques desconegudes, ni marines.
 • No aplicar a temperatures inferiors a 5ºC ni superiors a 35ºC.
 • Evitar gelades, vents forts i exposicions al sol intens durant la seva aplicació.
 • L'addició d'un altre material (additius, ciment, etc.) pot canviar el comportament i les característiques del producte
 • Preparació del suport: netejar i humitejar els suports abans de l'aplicació i esperar la desaparició de la pel·lícula d'aigua.
 • Preparar-amb malles adequades per a armar el formigó.
 • Preparació de la mescla: utilitzar sempre aigua corrent, neta.
 • Afegeix 2,5 l. d'aigua de pastat per sac i barrejar mecànicament fins a obtenir una massa homogènia i aplicar
 • Aplicació de la pasta: el gruix mínim de l'aplicació serà de 4 cms, permetent sempre una compactació completa de la massa.
 • Un cop realitzat el pastat s'aplicarà abans de l'inici d'enduriment.
 • L'excés d'aigua provoca una disminució de la resistència.
 • Aplicar en suports amb cert grau d'absorció, humitat i perfectament forjats.
 • No aplicar a temperatures inferiors a 5ºC ni superiors a 35ºC.
 • Evitar gelades, vents forts i exposicions al sol intens durant la seva aplicació.
 • L'addició d'un altre material (additius, ciment, etc.) pot canviar el comportament i les característiques del producte.

Informació

 • El Formigó sec HA25 es presenta en sacs de plàstic de 25 Kg. Aprox., I s'ha d'emmagatzemar, un màxim de 12 mesos a partir de data de fabricació, en l'envàs original tancat, en lloc cobert, sec i ventilat.
 • També es pot subministrar en Big-bag; en aquest cas la utilització haurà de ser immediata
X