Morter Autonivellant L20

Morter autoanivellant de ciment modificat amb polímers i fluid, especial per a la realització de recrescuts i anivellament de paviments amb gruixos compresos entre 5 mm i 20 mm, que un cop endurit ha de ser recobert per revestiments.

Composició

Compost per àrids de marbre triturat usats en construcció (EN 12620 i EN 13139), ciment pòrtland (EN 197-1 i UNE 80601) i additius tant de naturalesa orgànica com inorgànica que li confereixen unes millors característiques en l'adherència, fluïdesa i poder de anivellament

 • Camp d'aplicació
 • Instruccions d'ús
 • Recomenacions d'ús

Morter amb excel·lent poder nivellant i fàcil aplicació per a la regularització de soleres contínues, ideal en aquelles situacions en què es necessiti una base anivellada com a suport per a una aplicació posterior d'un altre tipus de revestiment, com ara parquet, moqueta, ceràmica, linòleum, materials ceràmics, marbre, ... Apte per a paviments amb calefacció radiant i com a material d'acabat per a revestiments sintètics. No apte per a superfícies de desgast. Idoni per a usar-lo tant en interior com en exterior.

 • Preparació del suport: el suport sobre el qual es va a realitzar l'aplicació ha d'estar totalment fraguat, ser resistent, consistent, estar sec, net de pols, pintura, oli, ... i no presentar restes de desencofrant. En cas de fissures, de petits buits o forats, reparar amb el mateix morter amb una consistència més espessa. En obres grans, estendre regularment per tota la superfície uns peus de nivell per aconseguir un acabat perfecte i una excel·lent planimetria. La superfície ha de ser preferiblement de porus obert, sent necessari el tractament de la mateixa mitjançant granallat, diamantat o fresat. Sobre suports poc porosos, ceràmica o formigó polit el recrescut ha de ser adherit aplicant prèviament sobre el suport una imprimació de pont d'adherència HT-50 i deixar assecar entre 1 i 4 hores, quan estigui sec al tacte.
 • Preparació de la mescla: en aplicació manual: Afegir a 6 o 6,5 l d'aigua per sac i barrejar manualment o mecànicament, amb un batedor elèctric a baixes revolucions fins a obtenir una pasta fluida i homogènia. Deixar reposar la mescla uns 2 minuts i tornar a barrejar novament. En aplicació a màquina: Ajustar la pressió amb l'aigua corresponent depenent de cada tipus de màquina fins a obtenir una pasta molt fluïda.
 • Aplicació de la pasta: respectant l'aigua de pastat, les juntes de dilatació, perimetrals o estructurals, i els nivells màxims desitjats, es procedeix a l'abocament o bombament del morter, donant-li al morter oscil·lacions aconseguint que el mateix morter es autonivele. Per afavorir l'adhesió, el gruix final s'obté, o bé amb el regle, o bé amb una llana metàl·lica llisa. Un cop estès el producte es recomana l'ús d'un corró de pues, per eliminar les bombolles d'aire i aconseguir una superfície totalment llisa.
 • La temperatura d'aplicació ha d'estar entre 5 ° C i 35 ° C en aire i 5 ° C i 25 ° C sobre el suport.
 • No aplicar si es preveuen gelades, a ple sol i evitar els corrents d'aire, si cal tapar finestres, portes, ....
 • No aplicar en sòls amb humitat o susceptibles de tenir-la.
 • Per a superfícies majors de 12 m2, realitzar juntes de moviment perimetrals instal·lant bandes de material compressible de 10 mm de gruix en la trobada del recrescut amb tots els elements constructius que s'interposen.
 • Per grans superfícies és recomanable realitzar juntes de partició cada 25 m2.
 • L'ample del junt ha de ser de 6 mm com a mínim, i s'ha d'omplir amb un mastego.
 • Per a la realització d'una segona capa, la primera no ha d'estar totalment seca, en el cas contrari es procedirà a l'aplicació de pont d'adherència HT-50.
 • Esperar 24 hores per a revestir amb ceràmica o paviment tèxtil. Per recobrir amb fusta, PVC o pintura, esperar un mínim de 7 dies.
 • Sobre suports amb calefacció radiant apagar 24 hores abans de l'aplicació i esperar 48 hores abans de tornar engegar.
 • No apte per a aplicacions en les quals es requereixi trànsit de vehicles pesats.
X