Morter Rústic

El Morter RUSTIC que subministra AYMAR S.A.U. és un morter impermeable i acolorit, fabricat a força de ciment, àrids de marbre de granulometria compensada i additius especials que li confereixen una treballabilitat òptima per a la seva aplicació manual i una major permeabilitat al vapor d'aigua.

Composició


Compost per àrids de pedra calcària metamòrfica triturada per al seu ús en construcció, com àrids per a formigó i morters (EN 12620 i EN 13139), ciment CEM I - 42, 5R (EN 197-1 i UNE 80.505), hidròxid de calci, calç aèria hidratada apagada (EN 459-1) i additius orgànics per millorar la treballabilitat del morter, reduir l'aigua de pastat, augmentar la cohesió, disminuir l'exsudació i evitar la segregació. (EN 934-2).

 • Camp d'aplicació
 • Instruccions d'ús
 • Recomenacions d'ús

El morter RUSTIC ha estat dissenyat per a col·locar, omplir i rejuntar pedres naturals, granits, murs de maó, bloc, etc ... Apte per a interiors i per a exteriors i ideal per a la rehabilitació per la seva alta compatibilitat amb sistemes tradicionals de base ciment

 • Preparació del suport: Netejar i humitejar els suports abans de l'aplicació. El suport ha d'estar totalment fraguat, ser resistent, consistent, estar net de pols, pintura, oli, .. etc
 • Preparació de la mescla: utilitzar sempre aigua corrent, neta. Afegir 4,25-4,5l. d'aigua de pastat per sac i barrejar manual o mecànicament fins a obtenir una massa homogènia i aplicar.
 • Aplicació de la mostra: Estendre el material sobre les juntes, permetent la penetració correcta del producte. L'aplicació s'ha de fer de manera uniforme, per disminuir la probabilitat de to. Un cop iniciat l'enduriment, procedir al raspallat de la superfície.
 • No aplicar a temperatures baixes i elevada humitat ambiental, amb pluja o amb risc de gelades.
 • La temperatura d'aplicació ha d'estar compresa entre 5ºC i 30ºC.
 • Respectar en cada pastat la proporció d'aigua indicada per evitar variacions del color
 • Per aconseguir un acabat satisfactori és recomanable humitejar diverses vegades el morter aplicat, durant les dues primeres setmanes a partir de 24 hores després de la seva aplicació.
 • L'addició d'un altre material (additius, ciment, etc.) pot canviar el comportament i les característiques del producte.
X