Actualitat

10.03.2019

Declaració Ambiental de Productes (DAP)

Una Declaració Ambiental de Producte (DAP), segons la norma ISO 14025, és un informe que detalla el perfil mediambiental d'un producte o sistema. La quantificació dels indicadors mediambientals que conté l'esmentat estudi es realitza a partir de la metodologia d'Anàlisi del Cicle de Vida (ACV) segons ISO 14040 i seguint una sèrie de criteris i requeriments prefixats (Regles de Categoria de Producte, RCP). Les RCP possibiliten la comparació entre productes amb funcions similars.

 

A AYMAR S.A.U. apostem per oferir les Declaracions Ambientals dels nostres Productes, a fi d'aportar informació objectiva de l'impacte ambiental dels nostres productes al llarg de tot el seu cicle de vida (des de l'obtenció de les seves matèries primeres, fins a la seva fi de vida, passant per les fases de manufactura, distribució i ús del producte), i com a instrument útil per a la millora ambiental dels productes i processos productius.

 

Ens hem adscrit al conveni sectorial de desenvolupament de les DPAs sectorials per a morters i adhesius ciments de AFAM-Associació Nacional de Fabricants de Morter, i la tindrem disponibles el 2019 i 2020.

X